Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

„Tartsd a lépést!” – tudásépítés a Marcal mentén

„Tartsd a lépést!” – tudásépítés a Marcal mentén

EFOP-3.7.3-16-2017-00047

Kedvezményezett neve: Gógánfa Község Önkormányzata
Projekt címe: „Tartsd a lépést!” – tudásépítés a Marcal mentén
Szerződött támogatás összege: 79.988.941 Ft
Támogatás mértéke: 79.988.941 Ft (100%)
Projekt befejezési dátuma: 2020.10.29.
Projekt azonosító száma: EFOP-3.7.3-16-2017-00047

Projekt leírása:

Gógánfa Község Önkormányzata közművelődési közösségi színteret tart fenn, biztosít és működtet. A közművelődési közösségi színtér a helyi lakosság rendszeres vagy alkalmi közművelődési tevékenységének, a lakosság önszerveződő közösségeinek támogatása érdekében önkormányzati fenntartásban működtetett, erre a célra alkalmassá tett és üzemeltetett, adott helyen rendszeresen működő intézmény egyéb jogállású létesítmény. Programunk illeszkedik a pályázati felhívás alapvető célkitűzéseihez: egész életen át tartó tanulást biztosító szolgáltatások, tevékenységek, új tanulási tartalmak támogatása, új típusú tanulási formák kialakítása sokszínű tematikájú programmal, az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges feltételek megteremtése, illetve a meglévő szolgáltatások továbbfejlesztése. A célok elérése érdekében képzési és önképzési, valamint tudásátadási formákat valósítunk meg az egész életen át történő tanulás és az andragógia eszközeinek alkalmazásával, amely nem jár végzettséget biztosító dokumentum megszerzésével. A megvalósítandó tanulási programok száma 16 db, mindegyik program különböző tematikájú: 3 db tanfolyam, 6 db havi szakkör, 1 db heti szakkör, 6 db tábor.

Tervezett tevékenységeink:

 • Tanfolyam: Mátrix – digitális világ; Angol; Munkaerőpiaci ismeretek; Kommunikációs és önismeret
 • Havi szakkör: Demokrácia műhely; Gazdálkodj okosan!; FISZI; Hagyományőrző; Kreatív
 • Heti szakkör: Életmód
 • Tábor: Értőkőr-gazda; Szókimondó; Tudás-innováció-közösség; Tanítva-tanulunk; Tükör-KÉP; Művészeti és alkotó

A pályázat keretében beszerzésre kerülnek eszközök, melyek a tanulási programokhoz feltétlenül szükségesek (hangtechnikai és informatikai eszközök, bútorok, fényképezőgép és videókamera). A projektmenedzser és szakmai vezető 8 éves tapasztalattal és több diplomával rendelkező szakember. A pénzügyi vezető 3 éves pénzügyi, könyvelői és adóügyi ügyintéző tapasztalatokkal rendelkezik. Önkormányzatunk rendelkezik a felhívás céljainak eléréséhez szükséges humán erőforrásokkal és infrastrukturális feltételekkel. Projektünk tartalmazza az összes kötelezően megvalósítandó tevékenységet. A felhívásban minimálisan előírt indikátor értéknél (A projektben résztvevő munkanélküliek száma, beleértve a tartós munkanélkülieket is) 40%-al magasabb értéket vállalunk. A beavatkozások keretében a bevont hátrányos helyzetű személyek aránya  51 %. A projekt keretében a kötelező 5 tanulási programon túl további tevékenységek is megvalósulnak, összesen 16 db. A projektnek nem célja a végzettség/szakképzettség megszerzése. Célcsoportunk a lakosság, különös tekintettel a köznevelésben részt nem vevők, ifjúsági és felnőtt korosztály, kiemelten a hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetűek köre. Célcsoportunk tagjai részben a komplex programmal fejlesztendő Devecseri járásban élnek.

A projekttel elérni kívánt részcélok:

 • alapkompetenciák fejlesztése a nem formális és informális képzési formák és szolgáltatások kiterjesztésével,
 • kulturális intézmények LLL tevékenységeinek fejlesztése,
 • a formális oktatásba való visszatérés vagy belépés elősegítése az egész életen át tartó tanulási tevékenységek által,
 • kultúra bázisán megszerzett készségek hasznosítása a munkaerőpiacra és a társadalmi, ill. közéletbe való visszatérés érdekében,
 • új innovatív tanulási lehetőségek és formák fejlesztése és elterjesztése a felnőttek és a képző szakemberek számára,
 • kulturális intézmények közötti együttműködések erősítése, hálózatépítés regionális szinten,
 • tanulás tanulásának támogatása,
 • digitalizált, tanulást segítő kulturális tartalmak (e-gyűjtemény stb.) felhasználási módjainak megismertetése az egész életen át tartó tanulás érdekében,
 • állampolgári kompetencia, kulturális kifejezőkészség és a tudományos magyarázatok alkalmazására képessé tétel, anyanyelvi, nyelvi és digitális kompetenciák fejlesztése
 • funkcionális analfabetizmus visszaszorítása.

A projekt megvalósulása esetén a társadalom szinte minden rétege közvetlen vagy közvetett célcsoporttá válik, így részesül a projekt eredményeiből. A közéleti kommunikációban nagyobb teret kap az élethosszig tartó tanulás fogalma, a lakosság megismerheti annak fontosságát, hasznát és nyitottabbá válik. A projekt sikere hosszútávon is pozitív hatást gyakorol a társadalomra. Rövidebb távú és konkrétabb hatást kívánunk gyakorolni a magyar gazdaságra azáltal, hogy hidat teremtünk a hátrányos helyzetű rétegek és a magyar munkaerőpiac szereplői között. Ez a törekvés a magyar gazdaság számos problémájára adhat választ. A foglalkozások hozzájárulnak az egész életen át tartó tanulás tevékenységébe való bekapcsolódáshoz, hisz a résztvevők megtapasztalják, hogy tudásukat folyamatosan bővíteniük kell, s hogy a szükséges tudást nemcsak formális oktatási intézményekben lehet megszerezni. Hosszú távon: szolgáltatási kör bővülése, egész életen át tartó tanulásba bekapcsolódás, lakosságmegtartó képesség erősítésében való aktív részvétel, intézmények közötti együttműködés.