Szolgáltatási díjak

GÓGÁNFA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT

1/2010.(XII. 7.) sz.

s z a b á l y z a t a

a szolgáltatási díjak módosításáról

 

Gógánfa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 8-tól kezdődően a szolgáltatási díjakat az alábbiak szerint módosítja:

 

Fénymásolás:      A/4-es 1 oldalas:             20,-Ft/lap

                            A/4-es 2 oldalas:             25,-Ft/lap

                            A/3-as 1 oldalas:             25,-Ft/lap

                            A/3-as 2 oldalas:             30,-Ft/lap

 

Fax használat: A/4-es                120,-Ft/ első lap

minden további          60,-Ft/lap

 

Internet használat a könyvtárnál

2007. január 1-jétől                                     100,-Ft/óra

 

 

Renault kis busz igénybevétele:

Egészségügyi célra:                                     35,-Ft/km

Egyéb célra:                                                65,-Ft/km

Hétvégén, illetve munkaszüneti napokon:    150,-Ft/km

 

Tehergépkocsi igénybevétele:                 150,-Ft/km

 

Mindkét gépjármű munkaidőn kívüli igénybevétel esetén: + 500,-Ft/óra

 

A művelődési, sport rendezvényeken, versenyeken Gógánfa községet képviselő csoportok, csapatok résztvevőinek szállítása, valamint a szervezett egészségügyi célra történő szállítás térítésmentes.

 

Lakosság részére fűnyírás:

a lakóházak előtti terület:    600,-Ft/utca,

az ingatlanok udvara:      1.000,-Ft/megkezdett óra.

 


 

 

Nagy Róbert

polgármester

 

 

 

utolsó módosítás:2018-03-27 13:35:27Informatikai fejlesztés az iskolában

Megújult iskolánk számítógépparkja

 

2009. év folyamán Gógánfa és Dabronc Települések Önkormányzatai konzorciumban pályáztak a Közép-dunántúli Operatív Program, Közoktatási infrastrukturális fejlesztés tárgyú, 5.1.1 számú pályázati felhívásra, mely során a gógánfai és dabronci iskolaépületek felújítása és komplex akadálymentesítése valósult meg. A projekt 2010. szeptemberében lezárult, a diákok birtokba vehették a megújult iskolákat.

 

A pályázat kötelező elemeként az Intézményfenntartó Társulás nevében Gógánfa Települési Önkormányzat pályázatot nyújtott be a TIOP 1.1.1/07-1 számú pályázati felhívásra, informatikai eszközök beszerzésére.

 

A beruházás teljes költsége 8 508 500 Ft volt, melyet teljes egészében EU-s forrásból finanszíroztunk.

 

Az eszközök beszerzése 2011. januárjában valósult meg, és mindhárom telephely - a gógánfai, a dabronci és az ukki iskola is – korszerű számítógépeket, laptopokat, interaktív táblát, projektort és szoftvereket kapott.

 

A gyerekek boldogan vették birtokba a megújult informatikai gépparkot, és használták azokat az órákon, szakkörökön.

Nagy segítséget nyújtanak az új gépek a pedagógusoknak is az OKÉV mérési-értékelési eredmények elemzése során, a fejlesztő és felzárkóztató foglalkozásokon, valamint a pedagógiai értekezleteken.

 

Elavult gépparkunk egy részének lecserélésével, az oktatási forma jelentős korszerűsítésével az elektronikus írástudás fejlesztése, elterjesztése, az oktatás korszerűbbé, érthetőbbé válása terén jelentős lépést tehetünk.

 

 

Gógánfa, 2011. február 3.

 

 

          Damjanovics József polgármester

                                                     Gógánfa Települési Önkormányzat

utolsó módosítás:2018-03-27 13:35:27Bursa Ösztöndíj pályázat eredmény

GÓGÁNFA – ZALAGYÖMÖRŐ KÖZSÉGEK

K Ö R J E G Y Z Ő S É G E

* 8346 Gógánfa, Deák F. u. 23.

(/Fax: 06/87/457-122

 

 

 

H I R D ET M É N Y

 

 

 

 

Értesítjük Gógánfa község lakosságát, hogy Gógánfa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az 51/2011.(XI.29.) sz. határozata értelmében 7 főt részesített Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázatban.

 

 

A megítélt támogatás 10 hónapon keresztül személyenként 5.000,- Ft/hó.

 

 

Gógánfa, 2011. december 15.

 

 

 

Takács Béláné

körjegyző

 

 

utolsó módosítás:2018-03-27 13:35:27Nemdohányzók védelme

Nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény

 

GÓGÁNFA-ZALAGYÖMÖRŐ KÖZSÉGEK

                 K Ö R J E G Y Z Ő J E

           8446 Gógánfa, Deák F. u. 23.

                       Tel:87/457-122

 

F E L H Í V Á S

 

Nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény dohánytermék fogyasztására és az azzal kapcsolatos szankciók alkalmazására vonatkozó rendelkezései az alábbiakban olvasható.

 

Takács Béláné

körjegyző

 

 

Nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény dohánytermék fogyasztására és az azzal kapcsolatos szankciók alkalmazására vonatkozó rendelkezései:

 

Teljes dohányzási tilalom:

1. közoktatási intézményben (pl. óvoda, általános iskola és középiskola), és a bejáratától számított 5 méteres távolságon belül,

2. gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményben (pl. bölcsőde), és a bejáratától számított 5 méteres távolságon belül,

3. egészségügyi szolgáltatónál (pl. kórház, rendelő) és ahol eü. szolgáltatást is nyújtanak függetlenül az intézmény rendeltetésétől, és a bejáratától számított 5 méteres távolságon belül, illetve a dohányzóhely az intézmény területén kívül úgy jelölhető ki, ha az egészségügyi szolgáltatást igénybevevők szokásos vagy szükségszerű útvonalától megfelelően elkülönül,

4. helyi közforgalomban közlekedő közösségi közlekedési eszközön, helyiérdekű vasúton, menetrend alapján belföldi helyközi közforgalomban közlekedő autóbuszon, valamint menetrend szerint közlekedő személyszállító vonaton (pl. HÉV, BKV, Volán és MÁV járatok),

5. munkahely zárt légterű helyiségeiben,

6. közforgalmú intézmény zárt légterű helyiségeiben (függetlenül attól, hogy a belépés esetleg feltételhez kötött, pl. zártkörű rendezvény) és a bejáratától számított 5 méteres távolságon belül.

7. közterületi játszótereken, továbbá a játszóterek külső határvonalától számított 5 méteres távolságon belül,

8. a közforgalmú vasúti létesítmények és pálya tartozékainak személyforgalom számára megnyitott területein, megállóban, várakozóhelyen, illetőleg helyiségben, valamint nyílt légterű megálló, várakozóhely esetén annak külső határvonalától számított 5 méteres távolságon belül (ha a terület külső határvonala nem állapítható meg egyértelműen, akkor kijelölő táblától vagy más jelzéstől számított 5 méteres sugarú körnek megfelelő körzetben tilos dohányozni).

  

Csak kijelölt helyen megengedett a dohányzás:

A) nyílt légtérben kijelölt dohányzóhelyen:

1. közforgalmú intézmény területén (pl. udvar),

2. munkahelyen (pl. udvar),

B) zárt légtérben kijelölt dohányzóhelyen:

1. büntetés-végrehajtási intézményekben a fogvatartottak - köztük a kóros elmeállapotúak számára,

2. pszichiátriai intézetben a pszichiátriai betegek számára,

3. a már működő szivarszobákban,

4. zárttéri munkahelyen, ahol a munkahelyi klíma a külön jogszabályban meghatározott korrigált effektív hőmérséklet a 24°C-ot meghaladja.

5. közterületnek minősülő, a gyalogosforgalom számára nyitva álló aluljárókban és egyéb, zárt légterű közforgalmú közlekedő összekötő terekben

 

Kijelölés nélkül is megengedett a dohányzás:

1. a dohánytermék kereskedelmi bemutatója céljából létrejött rendezvényen,

2. szállásszolgáltatást nyújtó intézmények kifejezetten dohányzóként kiadott és ekként megjelölt, zárt légterű szobáiban, feltéve, hogy más rendelkezés vagy tűzvédelmi előírás egyébként nem tiltja.

 

A tulajdonos/fenntartó/munkáltató döntésétől függően:

1. Helyi önkormányzat rendeletében közterületet nemdohányzó közterületnek nyilváníthat.

2. Magánforgalomban közlekedő közösségi közlekedési eszközön (pl. taxi, bérelt busz) a dohányzóhely kijelöléséről az üzembentartó dönt.

3. Szórakoztató, vendéglátó szolgáltatást nyújtó közforgalmú intézmény üzemeltetője az intézményt nemdohányzó intézménnyé nyilváníthatja. Ebben az esetben dohányzóhelyet nyílt légtérben sem kell kijelölni.

4. A munkáltató a munkahelyet nemdohányzó munkahellyé nyilváníthatja. Ebben az esetben a munkavállalók az intézmény teljes területén nem dohányozhatnak beleértve pl. az udvart is. Munkáltató az ügyfelek részére továbbra is köteles dohányzó helyet nyílt légtérben kijelölni.

 

Intézkedések a dohányzási tilalmak, korlátozások megsértése esetén:

A közforgalmú intézmény feladatkörében eljáró, valamint a közösségi közlekedési eszköz működtetésében hivatásszerűen közreműködő személy (a továbbiakban rendelkezésre jogosult) jogsértés észlelése esetén köteles:

1. a jogsértés haladéktalan befejezésére felhívni a jogsértőt,

2. annak eredménytelensége esetén felszólítani a közforgalmú intézmény, illetve a közlekedési eszköz elhagyására,

3. eljárás lefolytatását kezdeményezni.

A közforgalmú intézmény belső szabályzatában meghatározott személlyel (ennek hiányában az intézmény vezetőjével, üzemeltetőjével, a rendezvény szervezőjével, közösségi közlekedési eszköz üzemben tartójával, közoktatási intézmény vezetőjével, illetve a munkáltatóval) szemben el lehet tekinteni az egészségvédelmi bírság kiszabásától, ha a rendelkezésre jogosult a dohányzásra vonatkozó korlátozást megsértővel szemben felhívási, felszólítási, elhagyásra felhívási, illetőleg eljárás indítási kötelezettségének bizonyíthatóan eleget tett.

  

Egészségvédelmi bírság

Egészségvédelmi bírság csak azon dohányzással összefüggő tilalmak, korlátozások megsértése esetén azon természetes személlyel szemben szabható ki, aki a cselekmény elkövetésekor 14. életévét betöltötte és saját jövedelemmel rendelkezik.

A bírság mértéke:

1. a természetes személlyel szemben, aki tiltott helyen dohányzik 20.000-50 000 Ft

2. az Nvt. betartásáért felelőssel szemben 100.000-250.000 Ft

3. az intézmény, szervezet, üzemeltető vagy gazdasági társaság esetében 1.000.000-2.500.000 Ft.

Egészségvédelmi bírság megfizetésének egyik módja a helyszínen megállapított és kiszabott egészségvédelmi bírság: max. 30.000 forint, ha 30 napon belül befizetésre kerül, ellenkező esetben akár 50.000.- Ft is lehet.

 

Eljárási határidők

Az egészségvédelmi bírság főszabályként a jogsértő magatartásról való tudomásszerzést követő 6 hónapon belül alkalmazható, és a jogsértő magatartás tanúsításától számított 1 éven túl nem szabható ki.

 

Átmeneti rendelkezések

A hatóság 2012. január 1. és 2012. március 31. között az ellenőrzést végző egészségügyi államigazgatási szerv (a megyei kormányhivatalok népegészségügyi szakigazgatási szervei) az egészségvédelmi bírság kiszabását mellőzi, ha a hatósági ellenőrzés során megállapított jogsértést megvalósító cselekmény miatt 2011. december 31-én hatályos szabályok alapján bírság kiszabásának nem lett volna helye.

 

 

utolsó módosítás:2018-03-27 13:35:27Iskolaigzagatói pályázat

„P Á L Y Á Z A T

 

Fekete István Általános Iskola Gógánfa – Ukk – Dabronc iskolaigazgatói (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.

 

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8346 Gógánfa, Kisfaludy u. 2.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

iskolaigazgatói feladatok teljes körű ellátása

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

-          szakirányú felsőfokú végzettség

-          iskolaigazgatói - legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

-          büntetlen előélet, cselekvőképesség

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- szakmai önéletrajz,

- vezetői program,

- végzettséget tanúsító dokumentumok másolata

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2012. augusztus 16. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. április 30.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Damjanovics József polgármester nyújt, a 06/70/339-8893-as telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

-          Postai úton, a pályázatnak a Gógánfa Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8346 Gógánfa, Deák F. u. 23.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 499/1/2012., valamint a munkakör megnevezését: iskolaigazgató.

-          Személyesen: Damjanovics József polgármester, Veszprém megye, 846 Gógánfa, Deák F. u. 23.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Gógánfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntése

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. július 30.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Gógánfa Község Önkormányzatának honlapja (www.goganfa.hu) – 2012. március 28.”

 

utolsó módosítás:2018-03-27 13:35:27Szennyvíz sajtóközlemény

SAJTÓKÖZLEMÉNY

ZÖLD ÖVEZET: CSATORNAHÁLÓZAT BŐVÍTÉSE A SÜMEGI KISTÉRSÉGBEN

utolsó módosítás:2018-03-27 13:35:27Agrárkamarai regisztráció

GAZDÁLKODÓK,  ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÓK  FIGYELEM:

KÖTELEZŐ  AGRÁRKAMARAI  REGISZTRÁCIÓ!


Az augusztus 1-től hatályos új agrárkamarai törvény alapján a 2013. február 1-21. között tartandó országos kamarai választásokkal MEGALAKUL AZ ÚJ NEMZETI AGRÁR- ÉS ÉLELMISZER KAMARA. A törvény értelmében a hazai mezőgazdasági és élelmiszer-feldolgozó szektor összes szereplője, így a gazdasági társaságok mellett az őstermelők és az egyéni vállalkozók is alanyi jogon tagjaivá válnak az új egységes köztestületnek.

Az új kamara legfőbb feladata a magyar agrárium megerősítése, versenyképességének növelése és érdekeinek hatékony védelme lesz, kibővült közfeladatokkal és hasznos tagi szolgáltatásokkal.


HATÁRIDŐ: 2012. NOVEMBER 30.


A törvény előírja, hogy a leendő tagok 2012. november 30-ig kötelesek bejelentkezni a nyilvántartásba az agrárkamara honlapján keresztül (www.agrarkamara.hu), és megfizetni az egyszeri 5.000 Ft-os nyilvántartásba vételi díjat. Eddig már közel 100 ezren teljesítették ezt a kötelezettségüket.

AMENNYIBEN ÖN MÉG NEM TETTE MEG, MIELŐBB REGISZTRÁLJON, MERT A NOVEMBER 30-I HATÁRIDŐ A KAMARAI VÁLASZTÁSOKON VALÓ RÉSZVÉTELRE NÉZVE JOGVESZTŐ!

 

REGISZTRÁCIÓ: www.agrarkamara.hu


MOST MEGÉRI MINÉL ELŐBB REGISZTRÁLNI:  a NOVEMBER 15-ig regisztrálók ingyenesen kézhez kapják az agrárkamara új e-mailes szolgáltatását, a hetente frissülő KAMARAI PIACFIGYELŐT, amely a növénytermesztési és állattenyésztési ágazatok aktuális piaci híreit, adatait gyűjti össze.

Segít a kamarai tanácsadó és a falugazdász!


Ha technikai segítségre van szüksége a regisztrációhoz, azt ingyenesen igénybe veheti országszerte a 200 kamarai tanácsadó irodában (lista: umvp.agrarkamara.hu) és az országos falugazdász hálózatnál is.

A KAMARA KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATA IS SEGÍTI A REGISZTRÁCIÓT: 06-80-911-078 (zöld szám), ill. regisztracio@agrarkamara.hu. Az Agrárkamara ezen felül november hónapban regisztrációs fogadóórákat is szervez a vidéki településeken, ahol a kamarai tanácsadó segítségével kényelmesen, helyben intézheti el regisztrációját.

 

Figyelje a településekre kihelyezett plakátokat!


AZ AGRÁRKAMARAI TANÁCSADÓ IRODÁK VESZPRÉM MEGYÉBEN:

8200 Veszprém, Mártírok u. 11

Pataki Márta

30/758-9677

8500 Pápa, Egressy B. u. 8

Horváth András

30/620-4106

8420 Zirc, Petőfi Sándor u. 4.

Nádudvary Gábor

30/330-2348

8460 Devecser, Petőfi tér 4.

Szili Zsófia

30/990-1526

8330 Sümeg, Kossuth L. u. 6

Csom Lőrinc

30/330-2351

8300 Tapolca, Kossuth L. u. 2.

Horváth Adrienn

30/573-9465

8272 Szentantalfa, Sósi út 50.

Szili Zsófia

30/990-1526

8100 Várpalota, Veszprémi u.7.

Pintér András

30/303-6219

8172 Balatonkenese, Táncsics M. u.24.

Pintér András

30/303-6219

8484 Nagyalásony, Rákóczi u.1/A.

Horváth András

30/620-4106

 

utolsó módosítás:2018-03-27 13:35:27Bursa eredményhirdetés

GÓGÁNFA – ZALAGYÖMÖRŐ KÖZSÉGEK

K Ö R J E G Y Z Ő S É G E

* 8346 Gógánfa, Deák F. u. 23.

(/Fax: 06/87/457-122

 

 

 

H I R D ET M É N Y

 

 

 

 

Értesítjük Gógánfa község lakosságát, hogy Gógánfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 főt részesített Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázatban.

 

 

A megítélt támogatás 10 hónapon keresztül személyenként 5.000,- Ft/hó.

 

 

Gógánfa, 2012. december 14.

 

 

 

Takács Béláné

körjegyző

utolsó módosítás:2018-03-27 13:35:27digitális átállás

utolsó módosítás:2018-03-27 13:35:27Képviselő-testület tagjainak száma

utolsó módosítás:2018-03-27 13:35:27Sajtóközlemény KDOP-5.1.1/aF-2f-2009-0022

Sajtótájékoztató sajtóközlemény

           

Tanulni Jó ...

különösen szép, modern körülmények között

 

 

Tavasszal újult erővel folytatódott a Munka a Fekete István Általános Iskola dabronci ÉS gógánfai intézményegységében.

utolsó módosítás:2018-03-27 13:35:27Elkészült a település játszótere

A játszótér szép környezetben, de az uniós követelményeknek, szabványoknak nem megfelelő eszközökkel rendelkezett.

 

A szabványnak megfelelő felújítási érdekében Önkormányzatunk 2009. januárjában pályázatot nyújtott be a Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium által kiírt Európai Uniós EMVA támogatásra.

 

Nagy öröm volt számunkra a sikeres pályázat, mellyel a felújításhoz 8.428.019,-Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a település.

 

utolsó módosítás:2018-03-27 13:35:27

IMPRESSZUM,  SZERZŐI JOGOK
Gógánfa Község Önkormányzat hivatalos honlapja
Felelős kiadó:
Gógánfa Község Önkormányzat (8346 Gógánfa, Deák F. u. 23.)
Telefon: 87/457-122, Fax: 87/557-040  e-mail:titkarsag@gfakj.t-online.hu

ÜZEMELTETŐ
Gógánfa Község Önkormányzat